Szybki kontakt: 517 258 232

34 374-06-28

 

 

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

REKRUTACJĘ NA ROK 2023/24 ROZPOCZYNAMY W MARCU.

Więcej informacji w zakładce Rodzice/Rekrutacja.

Regulamin pobytu dziecka w czasie epidemii

Regulamin pobytu dziecka w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek
im. bł. Franciszki Siedliskiej w Częstochowie
w czasie epidemii.
(nowelizacja obowiązująca od 5.10)

Drodzy Rodzice,

Przyprowadzacie swoje dzieci do przedszkola, które funkcjonuje w warunkach epidemii. W związku z tym obowiązują w nim zasady i warunki, które ze względu
na wytyczne Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego należy przyjąć, abyśmy wszyscy czuli się w tym miejscu bezpiecznie.
1. Rodzice dziecka przyprowadzający dziecko do przedszkola składają pisemne oświadczenie, które zawiera:
• Informację o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu pobytu dziecka w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w czasie epidemii.
• Potwierdzenie, że dziecko jak i osoby z jego najbliższego otoczenia nie miały objawów infekcji oraz nie miały kontaktu z osobą objętą kwarantanną. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji, niezwłocznego poinformowaniu dyrekcji przedszkola o tym fakcie.
• Zgodę na pomiar temperatury przez personel przedszkola.

2. Do przedszkola mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe. W wypadku stwierdzenia objawów choroby, dziecko zostanie odizolowane w specjalnie przygotowanym do tego celu pomieszczeniu i musi być niezwłocznie odebrane przez rodzica/opiekuna.
3. Dzieci są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
4. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
5. Rodzice nie wchodzą na teren przedszkola. Dzieci będą odbierane oraz przyprowadzane rodzicom po zakończonym pobycie w placówce przez osoby pełniące dyżur.
6. Dzieci po przybyciu na teren placówki, przebraniu się myją ręce w łazience obok sali, mydłem antybakteryjnym.
7. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 1,5 m.
8. Rodzic/opiekun, a także dziecko powyżej 4 lat winni mieć założone maseczki. Po ściągnięciu maseczki dziecku, rodzic/opiekun zabiera ją ze sobą i przynosi ponownie w celu ponownego założenia, podczas odbierania dziecka z przedszkola.
9. Maksymalna liczba dzieci w grupie nie może być większa niż 25. Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola, żadnych przedmiotów z domu (np. zabawek, maskotek, bidonów itp.).
10. W szatni na wieszakach i półkach pozostają wyłącznie ubrania.
11. W czasie opieki nad dziećmi oraz zajęć edukacyjnych, na terenie przedszkola mogą przebywać wyłącznie dzieci oraz pracownicy.
12. Dzieci będą przebywały w sali, jadalni lub w ogrodzie. Nie będą organizowane spacery i wycieczki poza teren przedszkola.
13. Posiłki będą spożywane wyłącznie w jadalni.
14. Dzieci nie będą w przedszkolu myły zębów.
15. Dzieci będą przebywały na świeżym powietrzu na terenie placówki. Sprzęt na placu zabaw, będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
16. Personel kuchenny nie będzie się kontaktował z dziećmi oraz z nauczycielami poszczególnych grup.
17. Wszystkie informacje oraz zalecenia dotyczące organizacji opieki w podmiocie, higieny, czyszczenia oraz dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii zawarte w wytycznych epidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.08.2020r., zostaną wdrożone w podejmowanych działaniach na terenie przedszkola.