Szybki kontakt: 517 258 232

34 374-06-28

e-mail: czestochowa@przedszkolenazaretanki.pl

Działania podejmowane w naszej placówce umożliwiają realizację potrzeb wszystkich członków społeczności przedszkolnej poprzez:

WŁAŚCIWĄ ORGANIZACJĘ PROCESU WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEGO

sowa

Przedszkole posiada:

 • Opracowany Program autorski ”Przedszkolak w świecie piękna”.
 • Program Adaptacyjny
 • Program wychowawczy przedszkola.

Działania edukacyjne prowadzone są w czterech oddziałach przedszkolnych obejmujących grupę dzieci 3, 4, 5, 6 – letnich

WYPRACOWANY PROGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM

Współpraca z rodzicami ma na celu integrację systemu wychowania w rodzinie i w przedszkolu, pogłębia pozytywne relacje między rodziną a przedszkolem, ukazuje rodzinom wzór życia rodzinnego poprzez wskazywanie zasad oraz wartości życia zgodnego z Ewangelią.

Przedszkole prowadzi:

 • FORMACJĘ RELIGIJNĄ RODZIN: katechezy dla rodziców, comiesięczne Msze Św. rekolekcje i skupienia dla rodziców, pielgrzymki, biblioteka książek religijnych, wspólne przeżywanie wydarzeń roku liturgicznego /Spotkania Opłatkowe, Jasełka, świętowanie Wielkanocy itd./
 • WSPÓŁPRACĘ WYCHOWAWCZĄ Z RODZICAMI DZIECI: warsztaty „Skuteczna komunikacja z dzieckiem”, książki z biblioteczki przedszkolnej, płyty, wykłady oraz warsztaty dotyczące zagadnień pedagogicznych i psychologicznych
 • INTEGRACJĘ RODZICÓW W PRZEDSZKOLU: Festyny Rodzinne, pikniki, spotkania indywidualne i grupowe z rodzicami, spotkania integracyjne / bal karnawałowy dla rodziców i dzieci, kulig/, wyjazdy o charakterze formacyjno – integracyjnym.
 • WSPÓŁPRACĘ Z RODZICAMI NA RZECZ PRZEDSZKOLA: udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych, w czynnościach porządkowych, pomoc przy organizacji imprez przedszkolnych.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym sprzyja rozwijaniu cech kreatywnych u dzieci. Jest okazją do nauki gościnności i dobroci. Stwarza również sposobność do rozwoju duchowego oraz społeczno – emocjonalnego.

Przedszkole prowadzi:

 • WSPÓŁPRACĘ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM: zajęcia zorganizowane w ramach współpracy z Instytutem Plastyki WSP, spotkania integracyjne z innymi placówkami oświatowymi / Przedszkola i Szkoły Katolickie, Poradnia psychologiczno – pedagogiczna/, spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi, udział w konkursach i imprezach kulturalnych: teatr, filharmonia, muzea, kino, Miejski Ośrodek Kultury/, wycieczki bliższe i dalsze.
 • WSPÓLPRACĘ Z INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI.

WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ PEDAGOGICZNĄ

Nauczyciele posiadają:

 • Wymagane kwalifikacje zawodowe.
 • Świadomość koncepcji pracy przedszkola.
 • Umiejętność dzielenia się ze sobą doświadczeniem zawodowym.
 • Poszukujący i otwarty styl pracy.
 • Potrzebę podnoszenia poziomu swoich kwalifikacji i kompetencji w różnych formach doskonalenia.
 • Styl pracy o charakterze twórczym i nowatorskim.
 • Umiejętność współpracy.
 • Przekonanie o konieczności aktywnego uczestniczenia w życiu przedszkola.
 • Umiejętność projektowania sytuacji edukacyjnych, które pozwalają im odkrywać i rozwijać możliwości każdego dziecka, oraz wspomagać jego indywidualny rozwój, kreatywność i samodzielność

BAZĘ PRZEDSZKOLA, DOSTOSOWANĄ DO REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH

Przedszkole posiada:

 • Budynek z urządzeniami oraz sprzętem zapewniający poczucie bezpieczeństwa.
 • Pomieszczenia wyróżniające się funkcjonalnością, czystością i estetyką.
 • Powiększony i dostosowany do potrzeb dzieci ogród z placem zabaw wyposażonym w urządzenia terenowe.
 • Wyposażenie sal: sprzęt, zabawki, pomoce dydaktyczne i audiowizualne umożliwiające realizację zadań statutowych.
 • Dużą ilość zieleni w pomieszczeniach i wokół niego.
 • Aulę.
 • Magazyn pomocy dydaktycznych.

DOSTOSOWANIE PROGRAMU I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA

Przedszkole:

 • Realizuje swoje zadania opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową, oraz program uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe wychowanków.
 • Organizuje zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec z elementami aerobiku, gimnastyka korekcyjna, Klub Małego Piłkarza, szachy, Zuchy Maluchy.  
 • Organizuje zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców.
 • Prowadzi systematyczną obserwację rozwoju dziecka.
 • Diagnozuje dzieci za pomocą odpowiednich narzędzi diagnostycznych.
 • Konstruuje indywidualne programy wspomagania rozwoju.
 • Informuje na bieżąco o postępach dziecka.
 • Pomaga rodzinom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
 • Uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres pracy wychowawczej z dzieckiem.
 • Udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 • Zatrudnia specjalistów: pedagoga i logopedę

TWORZENIE DOBREGO KLIMATU I TROSKĘ O KULTURĘ

Pracownicy przedszkola:

 • Tworzą pozytywną atmosferę wpływającą korzystnie na kreowanie środowiska wychowawczo – dydaktycznego placówki.
 • Świadczą swoją postawą o wartościach chrześcijańskich.
 • Utrzymują przyjazne relacje z rodzinami dzieci.
 • Odznaczają się wysokim poziomem kultury osobistej.